Yellow Silver Purple
Yellow Silver Purple

Acrylic, aluminium leaf on canvas:

43.5" X 54"

Haiku 2
Haiku 2

Acrylic, aluminium leaf on canvas:

51.5" X 60"

Haiku 3
Haiku 3

Aluminium leaf, enamel, acrylic and LED lights on canvas:

57.75' X 40"

Haiku 1
Haiku 1

Acrylic, aluminium leaf and LED lights on canvas;

51.5" X 75.5"

White Matrix
White Matrix

Acrylic, metallic powder and aluminium leaf on canvas;

43.5" X 54" 

Black Matrix
Black Matrix

Acrylic and silver leaf on canvas:

43.5" X 54"

Pink Triangle
Pink Triangle

Acrylic on canvas:

38" X 50"

Black and Yellow
Black and Yellow

Acrylic on canvas:

25.25" x 37"

Red Window
Red Window

Acrylic on canvas;

24" X 36"

Art
Art

Acrylic on canvas:

72" X 48"

5 Hands
5 Hands

Acrylic on canvas:

66" X 40"

Blue 2
Blue 2

Acrylic on canvas:

59" X 40"

Blue and Yellow
Blue and Yellow

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

From Above
From Above

Acrylic on canvas:

64" X 48"

Green and Red
Green and Red

Acrylic on canvas:

36" X 48"

Yellow
Yellow

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

Window
Window

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

Space
Space

Acrylic on canvas:

40" X 52"

Space 2
Space 2

Acrylic on canvas:

36" X 48"

Red Shadow
Red Shadow

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

Spring
Spring

Acrylic on canvas:

72" X 48"

V
V

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

Vertical Red
Vertical Red

Acrylic on canvas:

61" X 44"

Blue and Orange
Blue and Orange

Acrylic on canvas:

48" X 55"

Sequim Bay
Sequim Bay

Acrylic on canvas:

50.75" X 43"

September
September

Acrylic on canvas:

50.75" X 43.25"

Reflection-Blinds
Reflection-Blinds

Acrylic on canvas:

55.5" X 39.75"

Purple Gold and Silver
Purple Gold and Silver

Acrylic on canvas:

60" X 49.5"

String–sold
String–sold

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

Black Line
Black Line

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

Blue Space
Blue Space

Acrylic on canvas:

42" X 55"

3 Blue Lines
3 Blue Lines

Acrylic on canvas:

49" X 54.25"

1000 White Bicycles
1000 White Bicycles

Acrylic on canvas:

52" X 64"

Bike Path–sold
Bike Path–sold

Acrylic on canvas:

52" X 46.5"

Blue Strings
Blue Strings

Acrylic on canvas:

60" X 45"

Chaos
Chaos

Acrylic on canvas:

80" X 69.75"

Cityscape
Cityscape

Acrylic on canvas:

56.5" X 35.5"

Collage
Collage

Mixed media, acrylic on canvas:

60" X 48"

Fall
Fall

Acrylic on canvas:

53.5" X 44"

Fragment
Fragment

Acrylic on canvas:

58" X 44"

Glyphs
Glyphs

Acrylic on canvas:

45.5" X 54.5"

Grass
Grass

Acrylic on canvas:

48" X 60"

Hand Out
Hand Out

Acrylic on canvas:

53" X 48"

Holland Beach
Holland Beach

Acrylic on canvas:

52" X 69"

Jazz
Jazz

Acrylic on canvas:

72" X 41.75"

Landing
Landing

Acrylic on canvas:

52" X 48"

Landscape
Landscape

Acrylic on canvas:

38" X 58"

Lascaux
Lascaux

Mixed media, acrylic on canvas:

48" X 40"

Lascaux 2
Lascaux 2

Mixed media, acrylic on canvas:

 

 

Map
Map

Acrylic on canvas:

42.25" X 55"

Museum
Museum

Acrylic on canvas:

48" X 69.5"

Music Room
Music Room

Acrylic on canvas:

66" X 51"

Night Sky
Night Sky

Acrylic on canvas:

64' X 48"

Mirror
Mirror

Acrylic on canvas:

44" X 50"

Orange
Orange

Acrylic on canvas:

46" X 52.5"

Purple and Orange
Purple and Orange

Acrylic on canvas:

53.5" X 54"

Red Drip–sold
Red Drip–sold

Acrylic on canvas:

66.5" X 51"

Sulphur Sky
Sulphur Sky

Acrylic on canvas:

52.25" X 47.5"

One painting, different light throughout the day
One painting, different light throughout the day
Silver Painting
Silver Painting

Acrylic on canvas:

72" X 48"

TTT&D–sold
TTT&D–sold

Acrylic on canvas:

Dark Out There
Dark Out There

Acrylic on canvas:

52" X 48"

Mustard
Mustard

Acrylic on canvas:

49" X 38"

Orienting (Bees)
Orienting (Bees)
Yellow Silver Purple
Haiku 2
Haiku 3
Haiku 1
White Matrix
Black Matrix
Pink Triangle
Black and Yellow
Red Window
Art
5 Hands
Blue 2
Blue and Yellow
From Above
Green and Red
Yellow
Window
Space
Space 2
Red Shadow
Spring
V
Vertical Red
Blue and Orange
Sequim Bay
September
Reflection-Blinds
Purple Gold and Silver
String–sold
Black Line
Blue Space
3 Blue Lines
1000 White Bicycles
Bike Path–sold
Blue Strings
Chaos
Cityscape
Collage
Fall
Fragment
Glyphs
Grass
Hand Out
Holland Beach
Jazz
Landing
Landscape
Lascaux
Lascaux 2
Map
Museum
Music Room
Night Sky
Mirror
Orange
Purple and Orange
Red Drip–sold
Sulphur Sky
One painting, different light throughout the day
Silver Painting
TTT&D–sold
Dark Out There
Mustard
Orienting (Bees)
Yellow Silver Purple

Acrylic, aluminium leaf on canvas:

43.5" X 54"

Haiku 2

Acrylic, aluminium leaf on canvas:

51.5" X 60"

Haiku 3

Aluminium leaf, enamel, acrylic and LED lights on canvas:

57.75' X 40"

Haiku 1

Acrylic, aluminium leaf and LED lights on canvas;

51.5" X 75.5"

White Matrix

Acrylic, metallic powder and aluminium leaf on canvas;

43.5" X 54" 

Black Matrix

Acrylic and silver leaf on canvas:

43.5" X 54"

Pink Triangle

Acrylic on canvas:

38" X 50"

Black and Yellow

Acrylic on canvas:

25.25" x 37"

Red Window

Acrylic on canvas;

24" X 36"

Art

Acrylic on canvas:

72" X 48"

5 Hands

Acrylic on canvas:

66" X 40"

Blue 2

Acrylic on canvas:

59" X 40"

Blue and Yellow

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

From Above

Acrylic on canvas:

64" X 48"

Green and Red

Acrylic on canvas:

36" X 48"

Yellow

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

Window

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

Space

Acrylic on canvas:

40" X 52"

Space 2

Acrylic on canvas:

36" X 48"

Red Shadow

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

Spring

Acrylic on canvas:

72" X 48"

V

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

Vertical Red

Acrylic on canvas:

61" X 44"

Blue and Orange

Acrylic on canvas:

48" X 55"

Sequim Bay

Acrylic on canvas:

50.75" X 43"

September

Acrylic on canvas:

50.75" X 43.25"

Reflection-Blinds

Acrylic on canvas:

55.5" X 39.75"

Purple Gold and Silver

Acrylic on canvas:

60" X 49.5"

String–sold

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

Black Line

Acrylic on canvas:

42" X 51.5"

Blue Space

Acrylic on canvas:

42" X 55"

3 Blue Lines

Acrylic on canvas:

49" X 54.25"

1000 White Bicycles

Acrylic on canvas:

52" X 64"

Bike Path–sold

Acrylic on canvas:

52" X 46.5"

Blue Strings

Acrylic on canvas:

60" X 45"

Chaos

Acrylic on canvas:

80" X 69.75"

Cityscape

Acrylic on canvas:

56.5" X 35.5"

Collage

Mixed media, acrylic on canvas:

60" X 48"

Fall

Acrylic on canvas:

53.5" X 44"

Fragment

Acrylic on canvas:

58" X 44"

Glyphs

Acrylic on canvas:

45.5" X 54.5"

Grass

Acrylic on canvas:

48" X 60"

Hand Out

Acrylic on canvas:

53" X 48"

Holland Beach

Acrylic on canvas:

52" X 69"

Jazz

Acrylic on canvas:

72" X 41.75"

Landing

Acrylic on canvas:

52" X 48"

Landscape

Acrylic on canvas:

38" X 58"

Lascaux

Mixed media, acrylic on canvas:

48" X 40"

Lascaux 2

Mixed media, acrylic on canvas:

 

 

Map

Acrylic on canvas:

42.25" X 55"

Museum

Acrylic on canvas:

48" X 69.5"

Music Room

Acrylic on canvas:

66" X 51"

Night Sky

Acrylic on canvas:

64' X 48"

Mirror

Acrylic on canvas:

44" X 50"

Orange

Acrylic on canvas:

46" X 52.5"

Purple and Orange

Acrylic on canvas:

53.5" X 54"

Red Drip–sold

Acrylic on canvas:

66.5" X 51"

Sulphur Sky

Acrylic on canvas:

52.25" X 47.5"

One painting, different light throughout the day
Silver Painting

Acrylic on canvas:

72" X 48"

TTT&D–sold

Acrylic on canvas:

Dark Out There

Acrylic on canvas:

52" X 48"

Mustard

Acrylic on canvas:

49" X 38"

Orienting (Bees)
show thumbnails